Για τη δημιουργία διασταυρούμενων μη ορθογώνιων συνδέσεων μεταξύ των προφίλ