Ενισχυμένο προφίλ για τοίχους και ψευδοροφές ξηράς δόμησης