Περιμετρικό προφίλ για ψευδοροφές και επενδύσεις τοίχων ξηράς δόμησης.