Οπλισμός από υαλοπίλημα 225gr/mκατάλληλος για την ενίσχυση επαλειφόμενων στεγανωτικών υλικών