Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών.