Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με λ έως 0,030 W/mK για χρήση σε θερμομόνωση τοιχοποιίας με διάκενο.