Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος συμπεριλαμβάνοντας δεξαμενές, ταμιευτήρες, σωληνώσεις, κ.τ.λ.