Σφράγιση αρμών όλων των τύπων καθώς και ρωγμών σε διάφορα υποστρώματα και τύπους εφαρμογών